โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

30 ธันวาคม 2564 430 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี พร้อมลุยปีที่ ๒ จันทบุรีโมเดล

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีม “จันทบุรีโมเดล” เสริมทักษะผ่านกิจกรรม Leadership and Team Management
          เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำทีม คณะผู้บริหาร และทีมงานจันทบุรีโมเดลจาก ๓ มหาวิทยาลัยในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน (Leadership and Team Management)” ณ ห้องประชุม กระบี่รีสอร์ท จัดโดย กรรมธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทน  ราษฎร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการบรรยายให้ความรู้ และยังถือโอกาสทบทวนผลการดำเนินงานในปีแรก  พร้อมกับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้   ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ กับโครงการจังหวัดโมเดล  อีก ๘ จังหวัด  ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมที่ลุยต่อในปีที่ ๒  ภายใต้กรอบ  “แก้ปัญหา เพิ่มรายได้เกษตรกร ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม”


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun