โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)
27 ธันวาคม 2564 424 ครั้ง

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดให้บริการห้องศึกษากลุ่ม
* ห้องประชุมใหญ่
**ห้องประชุมย่อย
***ห้องศึกษากลุ่ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้บริการห้องศึกษากลุ่ม โดยบริการเฉพาะนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา และจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ของเครือข่าย BUU เท่านั้น ซึ่งสามารถจองได้จากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดโดยตรง

ขั้นตอนการให้บริการ
1.จองห้องศึกษากลุ่มผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ จองเลย>> ระบบจองห้องศึกษาฯ
2.ขอรับกุญแจที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1
3.นำกุญแจมาคืนที่เค้าเตอร์บริการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun