โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 ธันวาคม 2564 425 ครั้ง

โลจิสติกส์ฯ ออกบูธ งาน “การพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์ฯ

          เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดร.อารยา สุนทรวิภาต ประธานสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาฯ ออกบูธ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลงานวิจัย นวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ  
ในงานการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผู้ส่งรายละเอียดกิจกรรม : อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun