โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ศูนย์สอบฯ จังหวัดจันทบุรี
9 ธันวาคม 2564 321 ครั้ง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ศูนย์สอบฯ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนทัองถิ่น
พ.ศ. 2564
สนามสอบจังหวัดจันทบุรี
:มหาวิทยาลัยบูรพา:

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น.
 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun