โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

READ & SHARE ห้องสมุดขอความร่วมมือในการส่งคืนหนังสือ
3 ธันวาคม 2564 285 ครั้ง

READ & SHARE ห้องสมุดขอความร่วมมือในการส่งคืนหนังสือ

          READ & SHARE ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอความร่วมมือในการส่งคืนหนังสือเพื่อแบ่งปันกันอ่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 039-310000 ต่อ  4009-11


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun