โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการชำระเงินค่าหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
3 ธันวาคม 2564 361 ครั้ง

กำหนดการชำระเงินค่าหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดการชำระเงินค่าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และอัตราค่าบำรุงและค่าบริการหอพักที่นิสิตต้องชำระเงินตามการเข้าพักของนิสิต 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1720

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.1720

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun