โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
3 ธันวาคม 2564 280 ครั้ง

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งสถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔


คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต สามารถใช้บริการห้องสมุดด้วยช่องทางต่อไปนี้


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ  ๔๐๐๙-๑๑

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร ๔๐๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun