โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด
2 ธันวาคม 2564 441 ครั้ง

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด

          งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแนะนำคู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุ

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun