โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
29 พฤศจิกายน 2564 471 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

 

yesheartlaugh ข่าวดี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2
    ด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาวิทยาเขตจันทบุรี ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือบุคคลขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลด้านอาหารและโภชนาการสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ผู้ผ่านการอบรมสามารถทำงานได้ในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น โรงพยาบาล ที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพอื่นๆ
ระยะเวลาการอบรม :  4 เดือน (510 ชั่วโมง)
แบ่งเป็นภาคทฤษฎี (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) และภาคปฏิบัติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)
เริ่มเรียนเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2565 (วันและเวลาเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสะดวกของผู้เรียน)
สถานที่เรียน : Online หรือเลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เหมาะสำหรับ : บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม : ท่านละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เข้าร่วมโครงการโดยสามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ท้ายแผ่นประชาสัมพันธ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และส่งใบสมัครเข้าร่วมการจัดอบรมไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : sawitree-s@go.buu.ac.th ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 039-310000 ต่อ 1109 และ 1100 เบอร์มือถือ 08-9748-3948
Website : http://www.chanthaburi.buu.ac.th


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสาวิตรี ปิติสา โทร. 039-310000 ต่อ 1100

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun