โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการรับนักเรียน วมว. TCAS'65 รอบ 1
30 พฤศจิกายน 2564 334 ครั้ง

โครงการรับนักเรียน วมว. TCAS'65 รอบ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่  1184  /2564
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2565
--------------------------------------
1.  ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท
3.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3052 หรือ 
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
4.  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79 
--------------------------------------
     ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2565 โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ทั่วประเทศ
1.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า  18  หน่วยกิต
1.3 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ำกว่า  10  หน่วยกิต
1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร หน้า 5 – 10

3.  การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     กรณีที่สาขาวิชามีผู้สมัครมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาตัดสินให้นักเรียน วมว.จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้รับพิจารณาได้รับคัดเลือกก่อนเป็นอันดับต้น โดยหากมีนักเรียนใน โครงการ วมว. มากกว่า 1 คน ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่แนบมา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการประกวด/แข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
     ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้  หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด

4.  การให้ทุนการศึกษา - คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี ไม่มี-

5.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
คณะอัญมณี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง

6.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
1) ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
2) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
3) กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 20 มกราคม พ.ศ. 2565
4) การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
5) หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ   ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
7.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
7.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 21 มกราคม พ.ศ. 2565 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.) 
หมายเหตุ  
1. ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
2. มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

8. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
8.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
8.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 20 มกราคม พ.ศ. 2565หากพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10.  การสอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2565 (อาจสอบสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมหลักฐานดังนี้
(1)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต                  
(2)  ใบแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(3)  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
(4)  สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(5)  สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยที่รับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)
(6)  ใบรับรองว่าเป็นนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ 
http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

12.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com
12.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2565 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com

13.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

14.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
14.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
14.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

15.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ  
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun