โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 1 : Portfolio
24 พฤศจิกายน 2564 2,250 ครั้ง

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 1 : Portfolio

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี TCAS’65 รอบ 1 : Portfolio
          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความพร้อมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน และอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ในอนาคต คณะที่เปิดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะอัญมณี ปีการศึกษา 2565 นี้ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ดังโครงการต่อไปนี้
1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
2. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
3. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)
5. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
6. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
7. โครงการเพชรตะวันออก
8. โครงการการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

9. โครงการการคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)
 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun