โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
10 พฤศจิกายน 2564 34 ครั้ง

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งสถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต สามารถใช้บริการห้องสมุดด้วยช่องทางต่อไปนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ  ๔๐๐๙-๑๑

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun