โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การจองหอพัก และการเข้าพักหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
1 พฤศจิกายน 2564 515 ครั้ง

การจองหอพัก และการเข้าพักหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

         งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งกำหนดการปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 12.00 น.

การขนย้ายสิ่งของออกจากหอพักนิสิต สำหรับนิสิตที่ไม่ได้พักอาศัย ภายในหอพักนิสิต ณ ปัจจุบัน
          1.นิสิตต้องทำแบบฟอร์มขออนุญาตกรณีนิสิตมีความจำเป็นเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดาวโหลดได้จาก https://bit.ly/ขอเข้าตามความจำเป็น
          2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมเอกสารประกอบ ส่งเอกสารแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
          3.ในวันเข้าขนย้ายสิ่งของ ต้องมีผลการตรวจ ATK ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ภายใน 72 ชม.
          4.ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต 3 ชั้น 1 เพื่อกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตขนย้ายสิ่งของออกจากหอพัก ได้ทุกวัน ในเวลา 08.30 -16.30 น.
**หมายเหตุ อนุญาตให้นิสิตขนย้ายสิ่งของออกจากหอพักได้คนเดียว และขอให้ดำเนินการภายในเวลา 16.30 น.ของวันนั้น ๆ

* นิสิตที่ ไม่ประสงค์ จองหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ให้นิสิตดำเนินการ ดังนี้
          1. นิสิตต้องรวบรวมสิ่งของทั้งหมดออกจากห้องพักและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ระเบียง ห้องน้ำ และห้องสุขาให้เรียบร้อย ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น.
          2. ให้นิสิตติดต่อแจ้งย้ายออกจากหอพัก ณ สำนักงานหอพักนิสิต ชั้น 1 โดยคืนกุญแจหอพัก (เฉพาะนิสิตหอพัก 3)
          3. ห้ามนิสิตเก็บสิ่งของไว้ในห้องพักหรือใช้กุญแจส่วนตัวล็อคประตูห้องหรือ ตู้เสื้อผ้า หากนิสิตไม่ปฏิบัติตาม ทางหอพักจำเป็นต้องทำลายกุญแจเพื่อเปิดห้องพักไว้ดำเนินการต่อไป และจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของที่เก็บไว้ภายในห้องพัก
          4. หากนิสิตไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางหอพักจะถือว่านิสิตยังไม่ย้ายออกจากหอพัก และจะเรียกเก็บอัตราค่าที่พักรายวันตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเรื่องค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก
          5.นิสิตเดิมที่เคยพักอาศัยภายในหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2564 และมีความประสงค์จะจองหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สามารถพักอาศัยภายในหอพักได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องขนย้ายสิ่งของออกจากหอพัก

* นิสิตที่ประสงค์จองหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการจองห้องพักผ่านแบบฟอร์มการจองหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 https://bit.ly/จองหอภาคปลายปี64 ตามกำหนดการดังนี้
          - นิสิตชั้นปีที่ 2 ขี้นไป จองห้องพัก ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
          - นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) จองห้องพัก ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
          - กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากประกาศการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

         กำหนดการเปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป นิสิตสามารถขนย้ายสิ่งของเข้าห้องพักได้ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยนิสิตต้องจัดส่งเอกสารการรายงานตัวเข้าหอพักนิสิต ก่อนการขนย้ายสิ่งของเข้าหอพัก 3-5 วัน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก จากประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1094/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการจองหอพักนิสิตและการเข้าพัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1720

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.1720

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun