โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

22 มกราคม 2562 233 ครั้ง

ร่วมพิธีเปิดงาน กลิ่นแก้วกำจรวิชาการ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

     เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน กลิ่นแก้วกำจรวิชาการ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมภายในงาน มีการจัดบูธนิทรรศการของชมรมต่างๆในโรงเรียน บูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประกวดแข่งขันร้องเพลง และกิจกรรมเรียนรู้ผ่านวิทยาศาสตร์ โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต อพวช. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะอัญมณี และคณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดบูธแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะอีกด้วย

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun