โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

28 ตุลาคม 2564 438 ครั้ง

พิธีลงนาม MOA ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยบูรพา

          เมื่อวันนี้ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารผาสุข กุลละวาณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดยมี พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ลงนาม การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ สำหรับการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล รวมถึงระบบอากาศยานไร้คนขับสำหรับเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor) ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายเพื่อนำไป ต่อยอดในการพัฒนาประเทศต่อไป..


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด