โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ ระดับชำนาญการ
15 ตุลาคม 2564 317 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ ระดับชำนาญการ

           มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์   โคตะนันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็นตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ สังกัดกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 
          และขออำนวยพรให้ท่านจงประสบความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่ตนเอง คณะ มหาวิทยาลัยและปรเทศชาติเป็นส่วนรวมสืบต่อไป

ภาพโดย : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด