โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 (แก้ไข 09/11/64)
12 ตุลาคม 2564 332 ครั้ง

ตารางสอน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 (แก้ไข 09/11/64)

ตารางสอน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564  แก้ไข ณ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
หรือตรวจสอบได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินิสิต
อ่านคู่มือก่อน !!! คู่มือการลงทะเบียนเรียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร. 1610

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun