โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

24 มกราคม 2562 254 ครั้ง

ดร.วศิน ให้การต้อนรับ คณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยฉู่ฉง (ISEP)

          เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยฉู่ฉง สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วันที่ ๒๐ มกราคม ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้มีการแนะนำผู้ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนในระหว่างที่ใช้ชีวิตภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี แห่งนี้ ในการนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun