โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน
23 กันยายน 2564 60 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564


ภาพโดย : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun