โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดี ผลงานวิจัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
21 กันยายน 2564 377 ครั้ง

ขอแสดงความยินดี ผลงานวิจัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ และ ผศ.ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ในการนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาค บรรยาย
เรื่อง การศึกษาการเกิด DNA Methylation
ที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยโลหะหนักตะกั่วของหญ้าทะเล Enhalus acoroides 
ซึ่งผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวติดตามทางชีวภาพเพื่อใช้ประเมินการสะสมโลหะหนักบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยสำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12
"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่" 
เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


ผู้ส่งข้อมูล : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109
ภาพ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด