โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
13 กันยายน 2564 119 ครั้ง

เลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

          งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา แจ้งเลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 และวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
.
หากมีกำหนดวันพิธีฯ มหาวิทยาลัยจะคำนึงถึงความสะดวก ในการลางานและการเดินทาง รวมไปถึงความปลอดภัยของบัณฑิต และจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ขอเชิญบัณฑิตแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วม หรือ ไม่เข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในระบบ BUU Graduate ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

** หมายเหตุ : หากบัณฑิตไม่แจ้งความประสงค์ จะถือว่าบัณฑิตประสงค์ “เข้าร่วม” พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561และบัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก บริการอื่นๆ รวมทั้งสายการบินต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาขอคืนเงินหรือคืนค่ามัดจำ ขอเลื่อนการเดินทาง ได้จากระบบ BUU Graduate  ได้เช่นเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูล : http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=5&id=36017

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128 


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร.1611
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun