โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ค่าบำรุงฯ เพิ่มเติม ร้อยละ 30
10 กันยายน 2564 566 ครั้ง

การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ค่าบำรุงฯ เพิ่มเติม ร้อยละ 30

การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ในส่วนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ร้อยละ 30
.
สำหรับนิสิตที่ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีรายการลงทะเบียนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 และยืนยันการขอรับสิทธิ์ส่วนลดจากรัฐบาลแล้ว
.
ให้นิสิตดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบทางระบบ * BUU COVID-19 REFUND * เริ่มเปิดระบบ เวลา 09:00 น.
.
เพื่อให้การใช้ระบบมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือโปรดเข้ายืนยันการผูกพร้อมเพย์ ดังนี้
     รอบที่ 1 วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 สิ้นสุดเวลา 24.00 น. สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และบัณฑิตศึกษา
     รอบที่ 2 วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 สิ้นสุดเวลา 24.00 น. สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3
หมายเหตุ
     1. ยกเว้นนิสิตที่ได้รับเงินลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านระบบพร้อมเพย์แล้ว ไม่ต้องยืนยันการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน มหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินให้อัตโนมัติ
     2. ส่วนนิสิตที่ชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย (รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคืนส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
     3. ส่วนนิสิตที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยจะทำการลดค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระบบ reg.buu.ac.thให้อัตโนมัติ
.
ตัวอย่างวิธีการผูกบัญชีธนาคาร
· ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB
· ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB
· ธนาคารกสิกรไทย KBANK
· ธนาคารกรุงเทพ BBL
· ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri
· ธนาคารกรุงไทย KTB


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128 


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร.1611

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun