โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
17 สิงหาคม 2564 808 ครั้ง

รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑. รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเภทความยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๔. รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลำดับที่ ๑-๔ เข้าสมัครได้ที่ ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
๕. รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เฉพาะวิทยาเขตจันทบุรี)
     นิสิตที่สนใจสมัครสามารถดูคุณสมบัติของผู้รับทุนและวิธีการสมัครได้ตามประกาศที่แนบมาพร้อมกันนี้

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun