โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

16 กรกฎาคม 2564 359 ครั้ง

ผศ.ดร.วศิน รับรางวัลรัตนบูรพา ๒๕๖๔ สาขาคนดีศรีบูรพา ในงาน ๘ กรกฎ

          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เข้ารับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาคนดี-ศรีบูรพา ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล
“รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๖ ปี “๘ กรกฎ”
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดียิ่งกับท่านอาจารย์


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด