โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กรกฎาคม 2564 422 ครั้ง

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 
ผู้ส่งข้อมูล : ผอ.พัชรี ปัญาเลิศศรัทธา โทร. ๑๑๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด