โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
6 กรกฎาคม 2564 57 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

         งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอรายงาน ๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
๑. Handbook for the McGraw-Hill guide : writing for
๒. แปลให้เป็นแล้วเก่ง : แปลภาษาอังกฤษเป็นไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
๓. Advanced writing with English in use : CAE
๔. Writing Cornerstones : Paragraph in context
๕. มือใหม่หัดแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
๖. คู่มือการทำธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก แบบมืออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์)
๗. รวมพลคนรักแคคตัสและไม้อวบน้ำ = Cactus & Succulent mania
๘. จุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธีแปล = Nature and methods of translation : EN 322
๙. การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic Management /สุดใจ วันอุดมเดชาชัย.
๑๐. การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic Management /ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ  ๔๐๐๙-๑๑

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร ๔๐๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun