โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
6 กรกฎาคม 2564 75 ครั้ง

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอรายงาน สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

          ปัจจุบัน งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี "ปิดพื้นที่ให้บริการ" เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด covic-19 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต สามารถใช้บริการห้องสมุดด้วยช่องทางต่อไปนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ  ๔๐๐๙-๑๑

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun