โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ฯ ประจำปี
2 กรกฎาคม 2564 362 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ฯ ประจำปี

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย ประจำปี 2564-2565

.............................................................................................................
ประกาศหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ที่ 087/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย ประจำปี 2564 - 2565

.............................................................................................................
          หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการ "เป็นสถาบันหลักทางการค้าและการบริการของประเทศ ที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน" โดยมีพันธกิจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาและบริหารองค์กรทั้งเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
          ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็นบทบาทที่สำคัญของหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคและประเทศให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
         ในการนี้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย ขึ้น เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค และประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายหอการค้า ภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ดังนี้

คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานที่ปรึกษา
2. นายกลินท์ สารสิน รองประธานที่ปรึกษา
3. นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานที่ปรึกษา
4. นายยง รุ่งเรืองธัญญา ที่ปรึกษา
5. นายวิชัย อัศรัสกร ที่ปรึกษา
6. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ที่ปรึกษา
7. นายนิยม ไวยรัชพานิช ที่ปรึกษา
8. ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ ที่ปรึกษา
9. นายภูมินทร์ หะรินสุต ที่ปรึกษา
10. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ที่ปรึกษา
11. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา
12. ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ที่ปรึกษา
13. นายปราโมช ร่วมสุข ที่ปรึกษา
14. นางสาววรวรรณ วุฒิวณิชย์ ที่ปรึกษา
15. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ที่ปรึกษา
16. นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ที่ปรึกษา
17. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
18. ผู้แทนสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษา
19. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาตตะวันออก ที่ปรึกษา
20. ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้ำและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จ. จันทบุรี ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ ประกอบด้วย
1. นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการ
     รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
2. ดร.ตรรคภพ อิงตระกูล รองประธานคณะกรรมการฯ
    กรรมการหอการค้าไทย / ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
    / ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก
3. นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล รองประธานคณะกรรมการฯ
    กรรมการหอการค้าไทย / ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
4. นายวัฒนา รัตนวงศ์ กรรมการ
    กรรมการหอการค้าไทย
5. นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ กรรมการ
    กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
6. นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย กรรมการ
    กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว
7. นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์ กรรมการ
    กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / ประธานหอการค้จังหวัดตราด
8. ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
9. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กรรมการ
11. ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
12. ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี กรรมการ
13. นายวิเชียร แก้วสมบัติ กรรมการ   
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
14. ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     กรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
     มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

15. ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
      เลขธิการหอการค้าจังหวัดสระแก้ว / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
16. นายวิรัตน์ ศิริสกุลงาม กรรมการและเลขาธิการภาค
วัตถุประสงค์ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของภาค แผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระดับภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มอำนวยการของหอการค้าไทย รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์ภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
2. เป็นกลไกประสานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ตลอดจนปัญหาจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่เสนอต่อคณะกรรมการหอการค้าไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนหอการค้าจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง และประสานการดำเนินงานร่วมกับหอการค้าจังหวัด หอการค้ากลุ่มจังหวัด ในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้กระบวนการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ) และ (ก.บ.ก.) และกลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด
4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทราบเป็นระยะ
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติภารกิจ/กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
1. นายสมพล รัตนกูล รองผู้อำนวยการบริหาร
2. นายเอกพิสิฐ กิจไชยณรงค์ รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายหอการค้าจังหวัด
3. นายอัทธ์ธีธัช สัมมารัตน์ รักษาการ ผู้จัดการส่วนงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภูมิภาค 5 ภาค
4. นายวรณัฐ อาลีอิสเฮาะ เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายหอการค้าจังหวัด รับผิดชอบประสานงานภาคตะวันออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
        (นายสนั่น  อังอุบลกุล)
  ประธานกรรมการ

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด