โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดปิดพื้นที่ให้บริการ
30 มิถุนายน 2564 288 ครั้ง

ห้องสมุดปิดพื้นที่ให้บริการ

          งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี "ปิดพื้นที่ให้บริการ" เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด covic-19 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต สามารถใช้บริการห้องสมุดด้วยช่องทางต่อไปนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติม : โทร.039-3100000 ต่อ 4009 - 4011

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun