โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

28 มิถุนายน 2564 168 ครั้ง

พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยบูรพา

          เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุม 5T05 ชั้น ๕ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
          โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ และนำเสนอยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ให้กับคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาชุดใหม่ พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบงาน
          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ประธานสภาพนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun