โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562
25 มกราคม 2562 372 ครั้ง

ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1 วันที่ 21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
รอบที่ 3 วันที่ 15 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2562
สมัครออนไลน์ ได้ที่ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญชม เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ระดับปริญญาโท

ผู้ส่งข่าวประกาศ : ผศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล โทร. 3015