โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS'64 รอบที่ 2
14 มิถุนายน 2564 285 ครั้ง

ผู้ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS'64 รอบที่ 2

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ที่ ๓๐ / ๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
TCAS รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร
การให้ทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ ๒ โควตา (โครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยเปิดรับสมัครผู้ ขอรับทุน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตาม ประกาศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕'๖๔ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓(๑) ของคำสั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
          - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
          ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-1118205 โทรสาร 039-310128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun