โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS'64 รอบที่ 5 รับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) 12-19 มิ.ย.64
11 มิถุนายน 2564 568 ครั้ง

TCAS'64 รอบที่ 5 รับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) 12-19 มิ.ย.64

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS  รอบ 5  
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  (ครั้งที่ 2) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2564

 
          ในปีการศึกษา  2564  มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
(TCAS รอบที่ 5)  ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา  2564  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  การรับสมัครนักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนระหว่างภาคปกติ และภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
          1.  ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด
          2.  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน  GAT  และ  PAT  ที่ยังไม่หมดอายุ  (มีอายุ 2 ปี)
          3.  มีความประพฤติเรียบร้อย  
          4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต  64  
2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) จำนวนรับ  268 ที่นั่ง
          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 14 ที่นั่ง
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 14 ที่นั่ง
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 36 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 15 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 37 ที่นั่ง
          สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          รวม 176 ที่นั่ง
          คณะเทคโนโลยีทางทะเล
          สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 27 ที่นั่ง
          คณะอัญมณี
          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 25 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          รวม  65 ที่นั่ง
3.  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  ปราศจากโรค  อาการของโรค  หรือความพิการอื่น
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
4.  การสมัครคัดเลือก
4.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
4.2  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ 
ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา  ระหว่างวันที่  12 - 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2564
4.3  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ   ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 
เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
    5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  500  บาท
    5.2  นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
และที่ทำการไปรษณีย์ ในเวลาทำการของธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
จะต้องชำระไม่เกินเวลา 23.29 น.)

หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน
                 ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น
6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
     6.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ 
งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
     6.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่  12 – 19  มิถุนายน พ.ศ. 2564 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
7.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  21 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
8.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     8.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     8.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
9.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
        ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่  22  มิถุนายน 
พ.ศ. 2564  ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ   ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-1118205 โทรสาร 039-310128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun