โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS'64 รอบ 5  โครงการขยายโอกาสฯ (ครั้งที่ 4) 12-19 มิ.ย.64
11 มิถุนายน 2564 332 ครั้ง

TCAS'64 รอบ 5 โครงการขยายโอกาสฯ (ครั้งที่ 4) 12-19 มิ.ย.64

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
TCAS'64 รอบที่ 5 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2564

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
    1.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  
    1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร (อ่านระเบียบการรับสมัครดังแนบ)
    2.1  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี
    2.2  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี
    2.3  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี
3. การสมัครคัดเลือก
    1)  ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ก่อนทำการสมัครกับมหาวิทยาลัย 
    2)  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
    3)  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ 
ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา  ระหว่างวันที่ 12 – 19   มิถุนายน พ.ศ. 2564
    4)  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  
มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
    5)  หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ   ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
จะมีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) 
ภาคเรียนละ 10,000 บาท
4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา (อ่านระเบียบการรับสมัครดังแนบ)
    องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
    4.1  ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   (6 ภาคเรียน)        10-20%    
    4.2  ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน)    80-90%    
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
    5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  500  บาท
    5.2  นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
และที่ทำการไปรษณีย์ ในเวลาทำการของธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
จะต้องชำระไม่เกินเวลา 23.29 น.) 

หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน
                 ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น
6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
    6.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
    6.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่  12 – 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 หากพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้
7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา 
    จำนวนรับ 760 คน
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 80 ที่นั่ง
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 80 ที่นั่ง
    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 180 ที่นั่ง
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 80 ที่นั่ง
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 80 ที่นั่ง
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 40 ที่นั่ง
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 100 ที่นั่ง
    สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.)รับ 40 ที่นั่ง
    รวม 680 คน
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 15 ที่นั่ง
    คณะอัญมณี
    สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 15 ที่นั่ง
    สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
    รวม 65 คน
8.  ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
    มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  21 มิถุนายน
พ.ศ. 2564  ทางเว็บไซต์ งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา 
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
9.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     9.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     9.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
        ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่  22  มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-1118205 โทรสาร 039-310128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun