โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด
14 มิถุนายน 2564 298 ครั้ง

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด

          ขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี ๒๕๖๔ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดต่อไป
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี ๒๕๖๔

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด โทร.039-310000 ต่อ 4009-11

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์ โทร.4009

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun