โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

14 มกราคม 2562 175 ครั้ง

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมออกแบบและสร้าง Infographic

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ คุณอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างและออกแบบ Infographic เบื้องต้น จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการนำข้อมูลหรือความรู้ต่าง ๆ มาออกแบบเป็นภาพกราฟิก รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการออกแบบ Infographic เพื่อการนำเสนอที่สวยงามและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun