โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ
10 มิถุนายน 2564 137 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๗๕ วุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา
********************************************************************************************************

(สำเนา)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่   ๓๙ / ๒๕๖๔
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
-------------------------

          ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๘/๒๕๖๔  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๗๕  สังกัดสำนักงานการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้านบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้  การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว  อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๓ (๒๕) คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗  เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐  ฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๗๕
ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน
๑. นางสาวพลอยไพลิน  ยอดคำ        หมายเลขประจำตัวสอบ ๐๑

หมายเหตุ 
๑. ขอให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมก่อนเวลากำหนดการสอบคัดเลือก ๑๐ นาที
๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบุคคลจากส่วนงาน จะเป็นผู้ดำเนินการอนุญาตเชิญเข้าห้องสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบคัดเลือก   
ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet ที่ meet.google.com/kgp-rxfp-xkj

                                         ประกาศ ณ วันที่  ๑๐   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. ๑๑๑๔
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun