โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์ฯ
9 มิถุนายน 2564 273 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์ฯ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่      ๓๘/๒๕๖๔
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
-------------------------

          ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๔/๒๕๖๔  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๓๗-๒๕๔๓  สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้  การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว  อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๓ (๒๕) คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗  เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐  ฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๓๗-๒๕๔๓  ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล
๑. นายภคินกร  พูนพายัพ                  หมายเลขประจำตัวสอบ  ๐๑    
๒. นางสาวกัลยารัตน์  เชี่ยวชาญ       หมายเลขประจำตัวสอบ  ๐๒    
๓. นายกาลัญญู  สุนทวนิค                 หมายเลขประจำตัวสอบ  ๐๓    

หมายเหตุ 
๑. ขอให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมก่อนเวลากำหนดการสอบคัดเลือก ๑๐ นาที
๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบุคคลจากส่วนงาน จะเป็นผู้ดำเนินการอนุญาตเชิญเข้าห้องสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบคัดเลือก   
ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet  ที่นี่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ ในวันและเวลาทำการ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. ๑๑๑๔          

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun