โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดี รางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
9 มิถุนายน 2564 219 ครั้ง

ขอแสดงความยินดี รางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

   คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สาขาคนดีศรีบูรพา

 
      มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๖ ปี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี โดยในการจัดงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้ คณะกรรมการพิจรณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๕๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

          ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้
                    ๑. สาขาการจัดการเรียนรู้
                              ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
                    ๒. สาขาการวิจัย
                    ๒.๑ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                              ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
                    ๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                              รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก
                    ๒.๓ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
                              รองศาสตราจารย์ ดร.กิดาการ สายธนู
                    ๓. สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น
                              ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
                    ๔. สาขาการบริการวิชาการ
                              รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
                    ๕. สาขาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
                              ไม่มีผู้เสนอชื่อ
                    ๖. สาขาการบริการ สนับสนุน และช่วยวิชาการ
                              นางสาวขันทอง สุขผ่อง
                    ๗. สาขาคนดีศรีบูรพา
                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
          ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ผู้ส่งข้อมูล : ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ โทร. ๓๐๒๐,๓๐๑๒
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun