โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

8 มิถุนายน 2564 154 ครั้ง

โลจิสติกส์ฯ ประชุมออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมฯ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา จันทบุรี จัดประชุมสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน

          เมื่อวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฤกษ์งามยามดี ต้อนรับเดือนใหม่ด้วยการ ประชุมหารือระหว่างคณาจารย์สาขา International Trade and Logistics, Faculty of Economics and Administrative Science, Paragon International University, Cambodia และสาขา Logistics and Cross-Border Trade Management Faculty of Science and Arts, Burapha University (Chanthaburi), Thailand นำทีมโดย Mr.Royel Yonn (Head Department of International Trade and Logistics) และ ดร.อารยา สุนทรวิภาต (ประธานสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน พัฒนาคณาจารย์และนิสิต

ผู้ส่งข้อมูล : อาจารย์ลักษมณ บุญมา โทร. ๒๐๒๑
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun