โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน 1/2564 แก้ไข 28/06/64
18 มิถุนายน 2564 1,150 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน 1/2564 แก้ไข 28/06/64

          งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะอัญมณี
 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป วันที่ 18-25 มิ.ย.2564 ระบบเปิดวันที่ 18 มิ.ย.2564 เวลา 08.30 น.
 ชั้นปีที่  3 วันที่ 21-25 มิ.ย.2564 ระบบ เปิดวันที่ 21 มิ.ย.2564 เวลา 08.30 น.
 ชั้นปีที่  2 วันที่ 22-25 มิ.ย.2564 ระบบ เปิดวันที่ 22 มิ.ย.2564 เวลา 08.30 น.
 ชั้นปีที่  1 วันที่ 23-25 มิ.ย.2564 ระบบ เปิดวันที่ 23 มิ.ย.2564 เวลา 08.30 น.

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี คณะเทคโนโลยีทางทะเล
วันที่ 18-25 มิ.ย.2564 ระบบเปิดวันที่ 18 มิ.ย.2564 เวลา 08.30 น.

ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข ณ 20 มิถุนายน 2564)
นิสิตและอาจารย์ สามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128 


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร. 1610

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun