โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของห้องสมุด 2563
4 มิถุนายน 2564 60 ครั้ง

ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของห้องสมุด 2563

          ขอความร่วมมือนิสิตทำแบบประเมินออนไลน์ความพึงพอใจการใช้บริการของห้องสมุด  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563
สอบถามเพิ่มเติม : โทร.039-3100000 ต่อ 4009 - 4011


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun