โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
4 มิถุนายน 2564 56 ครั้ง

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งสถิติการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
          BUUCAHN Delivery Service Book (บริการนำส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัย) งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีบริการนำส่งหนังสือ/สื่อโสตฯ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ ในช่วงโควิด (Covid-19) 
 

**บริการนำส่งเฉพาะ วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 09.00 - 15.00 น.)**
 
ผ่านช่องทาง facebook : ห้องสมุดมหาวิยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (อินบ็อกซ์)
สอบถามเพิ่มเติม : โทร.039-3100000 ต่อ 4009 - 4011


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. 4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun