โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดที่เสื่อมสภาพ ๗๕ รายการ
2 มิถุนายน 2564 114 ครั้ง

จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดที่เสื่อมสภาพ ๗๕ รายการ

          ด้วยคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์, ครุภัณฑ์การศึกษา, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การเกษตร ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล เสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานเกิน ๑๐ ปี ไม่สามารถนำไปใช้งานงานได้ จำนวน ๗๕ รายการ ราคากลางของครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๕,๔๙๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
โดยผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
          ๑. จะต้องดูสิ่งของที่จะประมูลขายในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
โดยดูสิ่งของ  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ตำบลโขมง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
          ๒. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลเหมาด้วยวาจา ในวันที่  ๑๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยกำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป  ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง  
อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
          ๓. ผู้เสนอราคาสูงกว่าราคากลางที่คณะเทคโนโลยีทางทะเล ประเมินราคาไว้สูงกว่าผู้ประมูลรายอื่น จึงถือว่าประมูลได้
          ๔. เมื่อคณะเทคโนโลยีทางทะเล ตกลงขายให้แก่ผู้ประมูลได้รายใดผู้นั้นจะต้องนำเงินสดมาจ่ายทันทีที่ประมูลได้
          ๕. ผู้ที่ประมูลได้ จะต้องขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณ อาคารของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน ๓ วัน นับจากการชำระเงินสดแล้วและทางคณะเทคโนโลยีทางทะเล จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดความเสียหายขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ผู้ที่ประมูลได้จะต้องจ่ายเองทั้งสิ้น 
          ๖. คณะเทคโนโลยีทางทะเล ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้   
ถ้าพิจารณาแล้วยังไม่เห็นสมควรจะยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ โดยผู้เข้าประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้
          ๗. ผู้เข้าร่วมประมูล คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดที่กำหนดก่อนเข้าร่วมการประมูล และจะต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี   หากผู้เข้าร่วมการประมูลมีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป  คณะเทคโนโลยีทางทะเล จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประมูล
          ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานแผนและทรัพย์สิน  ห้องการเงินและพัสดุ  อาคาร 
๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ตำบลโขมง  อำเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘  ๙๙๓๙ ๘๘๓๑ , ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๙ ,๑๒๑๑  ได้ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chanthaburi.buu.ac.th 

          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๙

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun