โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 พฤษภาคม 2564 336 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี อบรม KPI Online

          เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet การอบรมครั้งนี้แบ่งการอบรมออกเป็นสองช่วงเวลาคือ ช่วงเช้า เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เป็นการอบรมให้กับสายสนับสนุน และ ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. เป็นการอบรมให้กับสายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางสิริวรรณ แสงอุไร และ นายอิทธิวัฒน์ คำสีม่วง เจ้าหน้าที่ จากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ถือเป็นการดึงประสิทธิภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษให้ลดน้อยลง


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด