โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ
11 พฤษภาคม 2564 804 ครั้ง

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบ ดังนี้
     ค่าธรรมเนียมการศึกษา
     การเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมแบบค่าหน่วยกิตตามรายวิชา
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

     การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม แบบเหมาจ่าย 
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
     นิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หน้า ๑-๓ และระเบียบฉบับที่ ๑๐)
     นิสิตสาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หน้า ๑-๓ และระเบียบฉบับที่ ๒๘)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

     ระเบียบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าตั้งแตปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
     ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
     ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
     ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี (ฉบับที่ ๒)
     ระดับปริญญาตรี คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี

การแบ่งงวดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคต้น เป็นต้นไป
     
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยการเงิน  งานแผนและทรัพย์สิน  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ยังคงมีการระบาดในวงกว้างหลายพื้นที่ของจังหวัด ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ต้องปฏิบัติงาน work from home ติดต่องานการเงิน โทรติดต่อหรือ @Lineไปที่เบอร์ 0899398831 ชื่อLine การเงิน Buuchan  (ในวันและเวลาทำการ)  

งดรับเงินสด ลดติดเชื้อ
ขออภัยในความไม่สะดวก

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด