โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บริการนำส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัย
6 พฤษภาคม 2564 201 ครั้ง

บริการนำส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัย

          BUUCAHN Delivery Service Book (บริการนำส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัย) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีบริการนำส่งหนังสือ/สื่อโสตฯ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ ในช่วงโควิด (Covid-19) 

**บริการนำส่งเฉพาะ วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 09.00 - 15.00 น.)**
ผ่านช่องทาง facebook : ห้องสมุดมหาวิยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (อินบ็อกซ์)
สอบถามเพิ่มเติม : โทร.039-3100000 ต่อ 4009 - 4011


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun