โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26 เมษายน 2564 308 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์

          เมื่อระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการปรับแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภายในคณะ ณ โรงแรม โอทูโซน จันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานเพื่อตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ของคณะ และเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมการทำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในคณะด้วย


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun