โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26 เมษายน 2564 255 ครั้ง

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการ Cluster ทุเรียนให้กับจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา หารือแนวทางการดำเนินโครงการ Cluster ทุเรียนให้กับจันทบุรี
         เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ร้านอาหารจันทรโภชนา สาขา ๒ จังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย นายอรรถวิทย์ วิทยกุล ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมพบปะหารือรับฟังข้อเสนอแนะปัญหา เพื่อเป็นแนวทางโครงการ cluster ทุเรียนให้กับจันทบุรี โดยมี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี รองประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมทุเรียนไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
          ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ กล่าวว่า “การหารือครั้งนี้ได้รับทั้งประเด็นสำคัญ และข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจการค้าจันทบุรีต่อไป”


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun