โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

23 เมษายน 2564 164 ครั้ง

รองอธิการบดี วข.จันทบุรี หารือโครงการวิจัย “การพัฒนากลไก Provincial think tankฯ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมหารือการนำเสนอแนวทางในการทำโครงการวิจัย “การพัฒนากลไก Provincial think tank ในการเชื่อมโยง demand supply และการผลักดันนำงานวิจัยและนวัตกรรมฯ”

       เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เดินทางเข้าพบ นางสาวปาณี นาคะนาท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เพื่อนำเสนอแนวทางในการทำโครงการวิจัย “การพัฒนากลไก Provincial think tank ในการเชื่อมโยง demand supply และการผลักดันนำงานวิจัย และนวัตกรรมฯ” พร้อมกับหารือ การจัดทำโครงการคลัสเตอร์ Cluster ทุเรียน ของจังหวัดจันทบุรี
       ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “แม้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเศรษกิจจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืน”


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun